Rekrutacja

REKRUTACJA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BUDACH GŁOGOWSKICH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Terminy rekrutacji:

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Data

Etap rekrutacji

1-15.02.2021r.

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

Data

Etap rekrutacji

03.03.2021r. godz.13:00 – 19.03.2021r. godz.16:00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

1.    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.    Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

23.04.2021r.  – godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23-29.04.2021r. do godz. 16:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

05.05.2021r. godz.13:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich dostępny jest na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolebudyglogowskie.pl lub w siedzibie przedszkola (Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich, Budy Głogowskie 845, 36-060 Głogów Młp.).

WNIOSEK

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w placówce lub przesyłając go na adres przedszkolebg@glogow-mlp.pl

Szczegółowe informacje o kryteriach i zasadach przyjmowania dzieci do
Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (w wyjątkowych przypadkach od 2,5 lat).
 3. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 4. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się od 3 do 19 marca br.
 5. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola.
 6. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 7. Przedszkole przyjmuje tyle dzieci, ile jest wolnych miejsc.
 8. Do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe na terenie Gminy Głogów Młp.
 9. Do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów Młp.
 10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 11. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Kryteria, o których mowa powyżej  mają jednakową wartość.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1. Dziecko zamieszkałe w miejscowości, w której siedzibę ma przedszkole.

50

Potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu zamieszkania.

2. Dziecko obojga rodziców
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
umowy cywilnoprawnej,
uczących się w trybie dziennym,
prowadzących gospodarstwo rolne
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

30

Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

3.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne  w przedszkolu pierwszego wyboru

30

Oświadczenie

4.

Dziecko, którego jeden z rodziców
zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę
umowy cywilnoprawnej,
uczący się w trybie dziennym,
prowadzący gospodarstwo rolne
prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą

10

Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

 

5.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin dziennie

5

Oświadczenie

13. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.
14. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.
15. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
16. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
17. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
18. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

ZAPRASZAMY 🙂

 

 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – aktualizacja na dzień 04.05.2020 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na dzień 04.05.2020 r., po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich nie dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021. W przypadku zwolnienia się miejsca w późniejszym terminie Dyrektor nawiąże kontakt z Rodzicami dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu. Brak informacji od Dyrektora oznacza, że dziecko nadal jest wpisane na listę rezerwową.

W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu, ponownie rozpatrywane są wnioski dzieci z listy rezerwowej i dyrektor zawiadamia rodziców dziecka  z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich na rok szkolny 2020/2021.

Uprzejmie informujemy, że potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola następuje poprzez złożenie w placówce w dniach 27 – 30 kwietnia 2020 umowy z przedszkolem. Brak złożenia umowy we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca w placówce.

Poniżej link do pobrania umowy: UMOWA

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić, podpisać (oboje Rodzice/prawni opiekunowie) i dostarczyć do placówki w dniach w dniach 27 – 30 kwietnia 2020.

Można to uczynić w jeden z następujących sposobów:

 • przesłanie uzupełnionego i podpisanego skanu dokumentu na adres mailowy dyrektora przedszkola (preferowane!): przedszkole-rogoznica@glogow-mlp.pl
 • przesłanie na adres dyrektora przedszkola (ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.) za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data stempla pocztowego)
 • UWAGA! złożenie dokumentów w skrzynce na listy umieszczonej na ogrodzeniu przedszkola i żłobka na Osiedlu Rogoźnica (Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy, ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.)
 • pobranie formularzy w placówce i uzupełnienie na miejscu/lub uzupełnienie w domu i zwrot do placówki (w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym) tel. 17 789 7210

Uwaga!  Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu, ponownie rozpatrywane są wnioski dzieci z listy rezerwowej i dyrektor zawiadamia rodziców dziecka  z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 lutego 2 marca
godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i innych form wychowania przedszkolnego

 

3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.    Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

23 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
23 kwietnia

godz. 13.00

29 kwietnia

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
4 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
  

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci młodsze, tj. 2,5 letnie, będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc.

 1. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, tj. nieprzekraczalnie do dnia 18.05.2020 r.
 2. Niepodpisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 3. Egzemplarze umów są do odbioru u nauczycieli:
  p. Anny Pastuły i p. Wiolety Dworak
  – w godzinach: 7.00-16.30
 4. Podpisane umowy należy złożyć również w przedszkolu – do nauczycieli: p. Anny Pastuły i p. Wiolety Dworak
  – w godzinach: 7.00-16.30

Wniosek o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich

Zasady przyjmowania uczniów do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich

 Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat.
 2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 3. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się od 1 do 31 marca danego roku.
 4. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola.
 5. W karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola należy podać:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,
 1. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie
  7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 2. Przedszkole przyjmuje tyle dzieci, ile jest wolnych miejsc
 3. Do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe na terenie Gminy Głogów Młp.
 4. Pozostałe dzieci przyjmuje się do przedszkola na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 5. Do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów Młp..
 6. Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor przedszkola.
 7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Kryteria, o których mowa powyżej  mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

Lp.
Kryterium Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Dziecko zamieszkałe w miejscowości, w której siedzibę ma przedszkole. 50 Potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu zamieszkania.
2. Dziecko obojga rodziców

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

umowy cywilnoprawnej,

uczących się w trybie dziennym,

prowadzących gospodarstwo rolne

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

30 Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne  w przedszkolu pierwszego wyboru 30 Oświadczenie
4. Dziecko, którego jeden z rodziców

zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę

umowy cywilnoprawnej,

uczący się w trybie dziennym,

prowadzący gospodarstwo rolne

prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą

10 Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

 

5. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin dziennie 5 Oświadczenie