Rekrutacja

REKRUTACJA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BUDACH GŁOGOWSKICH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

WNIOSEK

Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich dostępny jest na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolebudyglogowskie.pl lub w siedzibie przedszkola (Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich, Budy Głogowskie 845, 36-060 Głogów Młp.).

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w placówce lub przesłać na adres przedszkolebg@glogow-mlp.pl

Terminy rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

Data Etap rekrutacji
07.03.2023r. 

(od godz.13:00) – 23.03.2023r. 

(do godz.16:00)

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26.04.2023r.

(godz. 13.00)

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
26.04.2023r. – 5.05.2023r.

(do godz. 16:00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
08.05.2022r. (godz.13:00) Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje o kryteriach i zasadach przyjmowania dzieci

 do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (w wyjątkowych przypadkach od 2,5 lat).
 3. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 4. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się od 7 do 23 marca br.
 5. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola.
 6. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 7. Przedszkole przyjmuje tyle dzieci, ile jest wolnych miejsc.
 8. Do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe na terenie Gminy Głogów Młp.
 9. Do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów Młp.
 10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 11. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Kryteria, o których mowa powyżej  mają jednakową wartość.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Dziecko zamieszkałe w miejscowości,

w której siedzibę ma przedszkole.

50 Potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu zamieszkania.
2. Dziecko obojga rodziców zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawnej,
 • uczących się w trybie dziennym,
 • prowadzących gospodarstwo rolne,
 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
30 Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego  wychowanie przedszkolne  w przedszkolu pierwszego wyboru. 30 Oświadczenie
4. Dziecko, którego jeden z rodziców zatrudniony jest na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawnej,
 • uczący się w trybie dziennym,
 • prowadzący gospodarstwo rolne,
 •  prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.
10 Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej
5. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin dziennie. 5 Oświadczenie

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.
 2. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.
 3. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
 4. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 5. Od 08 maja 2023 do godz. 16.00 (w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych), rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂

cropped-Niepubliczne-Przedszkole-2a.png