Projekt – Szczęśliwe Maluchy

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Wartość projektu: 299 957,75 zł
Wkład własny Głogowskiej Fundacji Rozwoju Społecznego: 30 030,00 zł
Wkład UE: 254 964,08 zł
Okres realizacji projektu: od: 2016-09- 01 do: 2017-08- 31
Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania
przedszkolnego w Gminie Głogów Małopolski poprzez utworzenie nowego przedszkola
liczącego 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Budach Głogowskich przez
Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego oraz rozszerzenie oferty przedszkoli
prowadzonych przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego o dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse edukacyjne 43 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów poprzez
realizację zajęć specjalistycznych oraz stymulujących rozwój psychoruchowy w okresie od
01.09.2016 do 31.08.2017.
Grupy docelowe:
GD1. Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty pochodzące
z Gminy Głogów Małopolski oraz gmin ościennych, w tym 25 dzieci w Budach Głogowskich
i 18 dzieci w Rogoźnicy.
GD2. Rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o
systemie oświaty stanowiących GD1.
GD3. Nowoutworzone przedszkole w Budach Głogowskich i istniejące w Rogoźnicy, dla
których organem prowadzącym jest Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego.
Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:
Liczba nowo utworzonych przedszkoli – 1.
Liczba dzieci, które zrealizowały zajęcia w ramach podstawy programowej w
Przedszkolu w Budach Głogowskich – 25.
Liczba dzieci, które zwiększyły swoje kompetencje w wyniku prowadzonych zajęć
dodatkowych – 43, w tym w Przedszkolu w Budach Głogowskich – 25, zaś w
Przedszkolu w Rogoźnicy – 18.
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25.
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi
ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 43.
Zadania:
1. Dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć przedszkolnych w nowo
utworzonym przedszkolu w Budach Głogowskich.
2. Wykonanie placu zabaw przy nowoutworzonym przedszkolu w Budach Głogowskich.
3. Organizacja zajęć przedszkolnych w ramach podstawy programowej w nowo
utworzonym przedszkolu w Budach Głogowskich.
4. Realizacja zajęć dodatkowych w nowo utworzonym przedszkolu w Budach
Głogowskich.
5. Realizacja zajęć dodatkowych w przedszkolu w Rogoźnicy.